Regulamin

Regulamin III Turystycznego Motocyklowego Rajdu Łokietka

 1. Organizator

Organizatorem III Turystycznego Motocyklowego Rajdu Łokietka, zwanym dalej Rajdem, jest sekcja Automobilklubu Włocławskiego Moto-Rajd, a współorganizatorem Gminny Klub Sportowy „Łokietek” w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objęły: Fundacja na Rzecz Wspierania Turystyki Motocyklowej oraz Burmistrz Brześcia Kujawskiego.

 1. Termin i miejsce

Start odbędzie się 5 września br. o godz 8.30 ze Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim znajdującym się przy ul. Traugutta 29, meta natomiast będzie zlokalizowana na terenie ruin Zamku Krzyżackiego w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Ludwika Waryńskiego (droga nr 534).

 1. Charakterystyka Rajdu

Impreza ma charakter turystyczno-sprawnościowy. Liczy się dobra zabawa, rywalizacja w duchu Fair Play, odkrywanie piękna, tradycji i historii Polski. Uczestnicy będą mieli do wyboru dwie trasy: asfaltowa (tylko po utwardzonych drogach) oraz mix- (drogi utwardzone i gruntowe). Na pokonanie trasy został wyznaczony limit czasu dobrany tak żeby średnia prędkość nie przekroczyła 40 km/h (daje to czas niezbędny na odszukanie charakterystycznych punktów trasy i przejazd bez przekraczania dozwolonych prędkości). W związku z tym, że uczestnicy będą się poruszali przy niezakłóconym ruchu drogowym obowiązuje nakaz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym.

Na rajdzie będą się znajdować:

 • PKC (punkty kontroli czasu), włączając w to START i METĘ
 • PKP (punkty kontroli przejazdu)
 • PK (punkty kontrolne)
 • PS (próby sprawnościowe)
 1. Uczestnicy

Uczestnikiem może być osoba spełniająca poniższe warunki:

 • Kierowca – każda pełnoletnia osoba, posiadająca prawo jazdy uprawniające do kierowania motocyklem, również kategorii B przy starcie na motocyklu o pojemności silnika 125 cm3 i mocy do 15 kW
 • Pasażer – każda osoba, która zgodnie z polskim prawem może być pasażerem motocykla, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna. Kierowca bierze pełną odpowiedzialność za pasażera.
 1. Pojazdy

Do startu zostaną dopuszczone motocykle spełniające warunki dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych, posiadające przez cały czas trwania rajdu ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Typ i pojemności w zależności od trasy:

 • trasa asfaltowa: wszystkie typy motocykli o pojemności od 125cm3
 • trasa mix: motocykle typu enduro, turystyczne enduro o pojemności od 570 cm3 (opony: minimum 50/50, zalecana „kostka”)

Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia motocykli o innych pojemnościach niż te wspomniane powyżej. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 1. Wyposażenie

Obowiązkowe:

 • Kask z ważną homologacją dopuszczającą do poruszania się po drogach publicznych
 • Rękawiczki motocyklowe na Próbach Sprawnościowych (trasa asfaltowa)
 • Kompletny strój motocyklowy na Próbach Sprawnościowych (trasa mix)
 • Działający przez cały rajd telefon z numerem podanym w zgłoszeniu
 • Aparat fotograficzny (lub telefon z aparatem)

Dodatkowo zalecane:

 • Pełny strój motocyklowy chroniący newralgiczne miejsca
 • Apteczka
 1. Zgłoszenie, noclegi i wpisowe

Zgłoszenie uczestnika dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie w terminie od 20 lipca do 23 sierpnia br. Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rajdlokietka.pl
Wysyłając zgłoszenie zawodnik/-czka oświadcza, że zapoznał/-a się i w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Wysokość opłaty startowej jest jednakowa dla wszystkich i wynosi: 130 PLN

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • pakiet startowy (numer startowy, identyfikator, materiały nawigacyjne w formacie A4 lub rolki, kartę drogową, długopis, koszulkę okolicznościową)
 • talon na posiłki lub pakiet żywnościowy
 • materiały informacyjne
 • prawo do noclegu na zamku (lochy) lub rozbicia namiotu na terenie bezpośrednio przylegającym

Wpłat należy dokonywać na konto Automobilklubu Włocławskiego : 05 2030 0045 1110 0000 0036 4250 z dopiskiem: Wpisowe na Rajd Łokietka oraz imię i nazwisko uczestnika w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia. Osoby, które nie dokonają wpłat w w/w terminie, zostaną skreślone z listy uczestników.

Organizator ogranicza liczbę zawodników do 60 załóg/motocykli na każdej trasie. O umiejscowieniu na liście uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat wpisowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników.

Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji zawodników w dniu imprezy jednakże wtedy nie gwarantuje dostarczenia zawodnikowi koszulki okolicznościowej i pakietu żywnościowego

 1. Harmonogram 

5 września

07.00               Otwarcie biura zawodów
07.30-08.30    Wydawanie pakietów startowych
08.00               Odprawa sędziowska
08.30               Odprawa zawodników
08.45               Start pierwszego zawodnika
18.00-19.00    Przyjazd zawodników na metę
20.00               Ogłoszenie wyników nieoficjalnych (możliwość składania ewentualnych protestów)
20.15               Ogłoszenie wyników oficjalnych i rozdanie nagród
21.00               Zamknięcie Rajdu

6 września

Do godziny 10.00 zwinięcie obozowiska i opuszczenie Zamku.

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty w/w harmonogramu o czym zawodnicy zostaną powiadomieni poprzez podanie komunikatu na stronie Rajdu i/lub Tablicy Ogłoszeń.

 1. Organizacja Rajdu

Nad prawidłowym przebiegiem Rajdu czuwa Organizator, Komandor Rajdu oraz osoby przez niego wyznaczone.
Do kompetencji Organizatora i Komandora Rajdu należy:

 • dopuszczenie uczestników i pojazdów do udziału w Rajdzie
 • rozstrzyganie wszelkich uwag, wątpliwości i protestów
 • decyzja o dyskwalifikacji

Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do noszenia identyfikatora w czasie trwania Rajdu. Podczas Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków, „dopalaczy” i innych podobnie działających środków. Organizator lub osoby przez niego wyznaczone mają prawo skontrolować zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu u każdego uczestnika imprezy i w uzasadnionych przypadkach powiadomić odpowiednie służby.

 1. Punktacja i nagrody
 • Indywidualna:

Na rajdzie obowiązywać będzie klasyfikacja generalna. Punkty będzie się zdobywać za:

 1. Dokładność przejazdu na „dojazdówce” (każdy kilometr więcej lub mniej od roadbook’a będzie skutkował punktami ujemnymi)
 2. Czas i dokładność przejazdu na Próbach Sprawnościowych
 3. Dokładność udzielanych odpowiedzi, wykonywanych zadań itp. na Punktach Kontrolnych
 4. Zaliczanie obowiązkowych punktów trasy: PKC (punktów kontroli czasu), PKP (punktów kontroli przejazdu)
 • Drużynowa:

Zawodnicy mają prawo utworzyć drużynę 3-5 osobową. Drużyna musi posiadać charakterystyczną nazwę oraz cechy szczególne (strój, chorągiew itp.). Punkty drużynowe zdobyć można na następujące sposoby:

 1. Ocena za styl (mile widziane będzie nawiązanie do grup historycznych ale nie jest to warunek konieczny), która będzie rozstrzygana przez Komisję Sędziowską.
 2. Punkty zdobyte przez zawodników w zależności od zdobytego miejsca w klasyfikacji generalnej (3 najlepsze wyniki członków drużyny). Mogą być zdobyte na każdej z tras.

Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej, na każdej z tras oraz pierwsze trzy drużyny, zostaną nagrodzone pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowych nagród takich jak nagroda Fair Play, nagroda indywidualna itp.

 1. Oświadczenia i zgody

Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu Łokietka w dniu 5 września br. nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Zawodnik/-czka, w dniu Rajdu, zobowiązuje się do podpisania poniższej deklaracji:

Biorę udział w Rajdzie Łokietka na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, na co pozwala mi mój stan zdrowia. Jestem świadom/-a zagrożeń, które niesie ze sobą uczestnictwo w Rajdzie. Ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przeze mnie. Przez akceptację niniejszego Regulaminu zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. Deklaruję, że będę przestrzegał/-a zarządzeń Organizatora, warunków Regulaminu oraz przepisów Ruch Drogowego. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Rajdzie Łokietka. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, mogą być wykorzystane przez Organizatora, media i sponsorów. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/-am się z wszystkimi warunkami Regulaminu Rajdu i wypełniłem/-am formularz zgłoszeniowy kompletnie i zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rajdu Łokietka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM oraz Organizatora Rajdu na zasadach opisanych poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych (ADO), moich, podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym jest Polski Związek Motorowy (PZM), z siedzibą w Warszawie (02-518) przy ul. Kazimierzowskiej 66 oraz Organizator Rajdu.
2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia mojego zgłoszenia i udziału w w/w imprezie.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. uczestnictwa w zawodach/imprezie, w tym klasyfikowania w wynikach zawodów a następnie w klasyfikacji rocznej danego cyklu
b. podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. moja zgoda, którą mam prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Rajdzie.
5. Odbiorcą moich danych osobowych będą:
a. obsługa zabezpieczenia medyczno-ratowniczego Rajdu
b. firmy ubezpieczeniowe, gdy ma to zastosowanie
c. firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się dane osobowe
d. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy mną a ADO.
e. sponsorzy, media w zakresie niezbędnym do promocji imprezy
6. ADO będzie przechowywać moje dane osobowe w przypadku dokumentów zgłoszeniowych – przez okres 2 lat. W przypadku wyników i klasyfikacji rocznych – bezterminowo. W przypadku postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedurą regulującą to postępowanie.
7. Przysługuje mi prawo do:
a. żądania od ADO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
b. żądania od ADO usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; ADO poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane;
c. otrzymania od ADO podanych przeze mnie danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez ADO, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail iod@pzm.pl

 1. Wytyczne sanitarne w związku z zagrożeniem COVID-19
 1. Niedozwolone jest uczestnictwo w Rajdzie osoby z objawami wskazującymi na jakąkolwiek infekcję wirusową. Obejmuje to np. gorączkę, kaszel, duszności.
 2. Niedozwolone jest uczestnictwo w Rajdzie osoby, która pozostawała w kontakcie z osobą z pozytywnym wynikiem badania na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni. (Każdy z uczestników jest zobowiązany do wypełnienia ankiety).
 3. Każdy z uczestników zostanie poddany pomiarowi temperatury przed wejściem na teren Rajdu.
 4. Każdy z uczestników jest zobowiązany do  utrzymywania dystansu społecznego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (zarówno zawodnicy jak i obsługa sędziowska). Jeśli nie jest to możliwe należy zasłonić nos i usta za pomocą maseczki lub elementów odzieży.
 5. W pozostałych kwestiach sanitarnych w związku z zagrożeniem COVID-19 obowiązują wytyczne PZMot

 

 1. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z przyczyn od niego niezależnych (załamanie pogody, zdarzenia losowe itp.)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu o czym zawodnicy zostaną powiadomieni. Wszelkie zmiany będą ogłaszane w formie pisemnej i/lub elektronicznej.

 

Dane kontaktowe:

 • e-mail: kontakt@moto-rajd.pl
  • telefon do Biura Rajdu: 662 669 694
  • telefon do Komandora Rajdu: 662 669 493

 

Regulamin II Turystycznego Motocyklowego Pucharu Polski Amatorów

 

 1. Ideą stworzenia TMPPA jest rozpropagowanie turystycznych rajdów motocyklowych poprzez stworzenie wspólnej, dodatkowej klasyfikacji pucharowej.
 2. Każdy z rajdów biorących udział w TMPPA jest równorzędny.
 3. Rywalizacja w TMPPA odbywać się będzie na dwóch trasach:
  • trasa asfaltowa dla wszystkich typów motocykli (pojemności od 125 cm3)
  • trasa off-roadowa dla dużych enduro (pojemności od 570 cm3)
 4. Zawodnik startuje w wybranej kategorii: trasa asfaltowa (asfalt łatwa) lub trasa off-road (asfalt trudna, trasa mix). Nie ma możliwości przenosin punktów między kategoriami.
 5. Brak uczestnictwa w którymś z Rajdów nie eliminuje zawodnika z rywalizacji w całym cyklu.
 6. Za przebieg i organizację danego Rajdu wchodzącego w skład TMPPA odpowiada Organizator imprezy.
 7. Każdy z zawodników startujących w dowolnym rajdzie będzie automatycznie zdobywał punkty do klasyfikacji pucharowej. Za sam udział w rajdzie otrzymuje 50 punktów. Oprócz tego, każdy z zawodników, zdobywa punkty w zależności od zajętego miejsca.
 8. Punktacja (dla każdej trasy):

 

Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty
1 150 33 63 65 31
2 125 34 62 66 30
3 110 35 61 67 29
4 100 36 60 68 28
5 95 37 59 69 27
6 90 38 58 70 26
7 89 39 57 71 25
8 88 40 56 72 24
9 87 41 55 73 23
10 86 42 54 74 22
11 85 43 53 75 21
12 84 44 52 76 20
13 83 45 51 77 19
14 82 46 50 78 18
15 81 47 49 79 17
16 80 48 48 80 16
17 79 49 47 81 15
18 78 50 46 82 14
19 77 51 45 83 13
20 76 52 44 84 12
21 75 53 43 85 11
22 74 54 42 86 10
23 73 55 41 87 9
24 72 56 40 88 8
25 71 57 39 89 7
26 70 58 38 90 6
27 69 59 37 91 5
28 68 60 36 92 4
29 67 61 35 93 3
30 66 62 34 94 2
31 65 63 33 95 1
32 64 64 32 96 i kolejne 1

 

 1. W drugiej edycji TMPPA biorą udział: Mototurystyczny Rajd Kopernika, Rajd Łokietka oraz Rajd Pałuk.
 2. Terminy Rajdów:
  1. Mototurystyczny Rajd Kopernika: 1 sierpnia 2020 r.
  2. Rajd Łokietka: 5 września 2020 r.
  3. Rajd Pałuk: 3 października 2020 r.
 3. Strony internetowe i zapisy;
  1. Mototurystyczny Rajd Kopernika: FB Mototurystyka, mototurystyka.com zapisy od 20 czerwca 2020 r.
  2. Rajd Łokietka: FB Moto-Rajd, rajdlokietka.pl zapisy od 20 lipca 2020 r.
  3. Rajd Pałuk: tiris.pl istnieje możliwość dopisania się do listy startowej od 26 czerwca 2020 r.
 4. Wyniki częściowe II TMPPA będą podawane po każdej edycji na stronach Rajdów i na profilu na Facebooku.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wniesienia poprawek do Regulaminu o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni na stronach poszczególnych Rajdów oraz profilach na Facebooku.
 6. Każdy uczestnik II TMPPA wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach lub filmach powstałych podczas trwania poszczególnych Rajdów. W przypadku odmowy należy o tym poinformować pisemnie Organizatorów Rajdów.
 7. Organizatorzy Rajdów biorących udział w cyklu oraz wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją II TPMMA nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezach.
 8. Ogłoszenie wyników końcowych i rozdanie nagród odbędzie się podczas wręczania nagród na ostatnim rajdzie cyklu. W tym roku będzie to Rajd Pałuk.
 9. W rywalizacji II TMPPA nie mogą brać udziału członkowie rodzin i osoby współpracujące z organizatorami w poszczególnych Rajdach, co nie wyklucza ich startu w poszczególnych edycjach, lecz poza klasyfikacją II TMPPA.
 10. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, każdy z uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych przez Organizatorów Rajdów II TMPPA. Szczegółowe zapisy znajdują się w Regulaminach w/w Rajdów.

 

 

Aktualizacja 20.07.2020