Regulamin

Regulamin II Turystycznego Motocyklowego Rajdu Łokietka

1. Organizator

Organizatorem II Turystycznego Motocyklowego Rajdu Łokietka, zwanym dalej Rajdem, jest sekcja Automobilklubu Włocławskiego Moto-Rajd a współorganizatorem Gminny Klub Sportowy „Łokietek” w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objęły: Fundacja na Rzecz Wspierania Turystyki Motocyklowej oraz Burmistrz Brześcia Kujawskiego.

2. Termin i miejsce

Baza Rajdu będzie znajdowała się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Sosnowy Las” ul. Agrestowa 1, 87-860 Mstowo gm. Chodecz. Otwarcie Biura Rajdu nastąpi w piątek 14 czerwca br. o godzinie 16.00, zakończenie Rajdu w sobotę 15 czerwca br. o 22.00. Wykwaterowanie z domków/pola namiotowego do niedzieli 16 czerwca br. do godz 12.00.

3. Charakterystyka Rajdu

Impreza ma charakter turystyczno-sprawnościowy. Liczy się dobra zabawa, rywalizacja w duchu Fair Play, odkrywanie piękna, tradycji i historii Kujaw. Uczestnicy będą mieli do wyboru dwie trasy: asfaltowa (tylko po utwardzonych drogach) oraz mix- (drogi utwardzone i gruntowe). Na pokonanie trasy został wyznaczony limit czasu dobrany tak żeby średnia prędkość nie przekroczyła 35 km/h (daje to czas niezbędny na odszukanie charakterystycznych punktów trasy i przejazd bez przekraczania dozwolonych prędkości). W związku z tym, że uczestnicy będą się poruszali przy niezakłóconym ruchu drogowym obowiązuje nakaz przestrzegania obowiązujących przepisów.

Na rajdzie będą się znajdować:

 • PKC (punkty kontroli czasu), włączając w to START i METĘ
 • PKP (punkty kontroli przejazdu)
 • PK (punkty kontrolne)
 • PS (próby sprawnościowe)

4. Uczestnicy

Uczestnikiem może być osoba spełniająca poniższe warunki:

 • Kierowca- każda pełnoletnia osoba, posiadająca prawo jazdy uprawniające do kierowania motocyklem, również kategorii B przy starcie na motocyklu o pojemności 125 cm3
 • Pasażer- każda osoba, która zgodnie z polskim prawem może być pasażerem motocykla, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna. Kierowca bierze pełną odpowiedzialność za pasażera.

5. Pojazdy

Do startu zostaną dopuszczone motocykle spełniające warunki dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych, posiadające przez cały czas trwania rajdu ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. Typ i pojemności w zalezności od trasy:

 • trasa asfaltowa: wszystkie typy motocykli o pojemności od 125cm3
 • trasa mix: motocykle typu enduro, turystyczne enduro o pojemności od 570 cm3 (opony: minimum 50/50, zalecana „kostka”)

6. Wyposażenie

Obowiązkowe:

 • Kask z ważną homologacją dopuszczającą do poruszania się po drogach publicznych
 • Rękawiczki motocyklowe na Próbach Sprawnościowych (trasa asfaltowa)
 • Kompletny strój motocyklowy na Próbach Sprawnościowych (trasa mix)
 • Działający przez cały rajd telefon z numerem podanym w zgłoszeniu
 • Aparat fotograficzny (lub telefon z aparatem)

Dodatkowo zalecane:

 • Pełny strój motocyklowy chroniący newralgiczne miejsca
 • Apteczka

7. Zgłoszenie, pakiety i wpisowe

Zgłoszenie uczestnika dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie w terminie do 15 maja br. Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rajdlokietka.pl
Wysyłając zgłoszenie zawodnik/-czka oświadcza, że zapoznał/-a się i w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Zawodnicy beda mieli do wyboru jeden z trzech pakietów:

 • Pakiet startowy (numer startowy, identyfikator, materiały nawigacyjne w formacie A4 lub rolki, długopis, koszulka okolicznościowa, talon na posiłek)
 • Pakiet namiot (pakiet startowy plus dwa noclegi na polu namiotowym z własnym namiotem, plus dwa śniadania i dwie obiadokolacje)
 • Pakiet domek (pakiet startowy plus nocleg w domku 3-,4-,5-osobowym, plus dwa śniadania i dwie obiadokolacje)

Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od wybranego pakietu i wynosi:

 • pakiet startowy: 100 zł/osobę
 • pakiet namiot: 240 zł/osobę
 • pakiet domek: 280 zł/osobę

Wpłat należy dokonywać na konto Automobilklubu Włocławskiego : 05 2030 0045 1110 0000 0036 4250 z dopiskiem: Wpisowe na Rajd Łokietka oraz imię i nazwisko uczestnika w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia jednak nie później niż do 16 maja. Osoby, które nie dokonają wpłat w w/w terminie, zostaną skreślone z listy uczestników.

Organizator ogranicza liczbę zawodników do 60 załóg/motocykli na każdej trasie. O umiejscowieniu na liście uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat wpisowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji zawodników w dniu imprezy jednakże wtedy nie gwarantuje dostarczenia zawodnikowi koszulki okolicznościowej.

8. Harmonogram 

14 czerwca:
16.00 otwarcie biura rajdu, rejestracja zawodników
17.00 oficjalne rozpoczęcie Rajdu, odprawa
18.00 do 20.00 start do prologu
20.00 do 22.00 przyjazd zawodników z prologu
od 20.00 wieczorna biesiada, integracja itd

15 czerwca;
7.00- 8.00 śniadanie
8.00 do 10.00 start zawodników
18.00 do 20.00 przyjazd zawodników na metę
od 19.00 wieczorna biesiada
20.45 ogłoszenie wyników nieoficjalnych (możliwość składania protestów)
21.00 ogłoszenie wyników oficjalnych, rozdanie nagród i zamknięcie Rajdu,
ciąg dalszy biesiady, integracji

16 czerwca;
7.00-8.00 śniadanie
do 12.00 wykwaterowanie się i opuszczenie ośrodka

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty w/w harmonogramu o czym zawodnicy zostaną powiadomieni poprzez podanie komunikatu na stronie Rajdu i/lub Tablicy Ogłoszeń.

9. Organizacja Rajdu

Nad prawidłowym przebiegiem Rajdu czuwa Organizator, Komandor Rajdu oraz osoby wyznaczone przez Organizatora.
Do kompetencji Organizatora i Komandora Rajdu należy:

 • dopuszczenie uczestników i pojazdów do udziału w Rajdzie
 • rozstrzyganie wszelkich uwag, wątpliwości i protestów
 • decyzja o dyskwalifikacji

Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do noszenia identyfikatora w czasie trwania Rajdu. Podczas Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków, „dopalaczy” i innych podobnie działających środków. Organizator lub osoby przez niego wyznaczone mają prawo skontrolować zawartość alkoholu we krwi każdego uczestnika imprezy i w uzasadnionych przypadkach powiadomić odpowiednie służby.

10. Punktacja i nagrody

Na rajdzie obowiązywać będzie klasyfikacja generalna. Punkty będzie się zdobywać za:

 • dokładność przejazdu na „dojazdówce” (każdy kilometr więcej lub mniej od roadbook’a będzie skutkował punktami ujemnymi)
 • czas i dokładność przejazdu na Próbach Sprawnościowych
 • dokładność udzielanych odpowiedzi, wykonywanych zadań itp. na Punktach Kontrolnych
 • zaliczanie obowiązkowych punktów trasy: PKC (punktów kontroli czasu), PKP (punktów kontroli przejazdu)

Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej, na każdej z tras, zostaną nagrodzone pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowych nagród takich jak nagroda Fair Play, nagroda indywidualna itp.

11. Oświadczenia i zgody

Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu Łokietka w dniach 14-15 czerwca 2019 r. nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Zawodnik/-czka, w dniu Rajdu, zobowiązuje się do podpisania poniższej deklaracji:

Biorę udział w Rajdzie Łokietka na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, na co pozwala mi mój stan zdrowia. Jestem świadom/-a zagrożeń, które niesie ze sobą uczestnictwo w Rajdzie. Ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przeze mnie. Przez akceptację niniejszego Regulaminu zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. Deklaruję, że będę przestrzegał/-a zarządzeń Organizatora, warunków Regulaminu oraz przepisów Ruch Drogowego. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Rajdzie Łokietka. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, mogą być wykorzystane przez Organizatora, media i sponsorów. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/-am się z wszystkimi warunkami Regulaminu Rajdu i wypełniłem/-am formularz zgłoszeniowy kompletnie i zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rajdu Łokietka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZM oraz Organizatora Rajdu na zasadach opisanych poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych (ADO), moich, podanych przeze mnie w formularzu zgłoszeniowym jest Polski Związek Motorowy (PZM), z siedzibą w Warszawie (02-518) przy ul. Kazimierzowskiej 66 oraz Organizator Rajdu.
2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia mojego zgłoszenia i udziału w w/w imprezie.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. uczestnictwa w zawodach/imprezie, w tym klasyfikowania w wynikach zawodów a następnie w klasyfikacji rocznej danego cyklu
b. podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. moja zgoda, którą mam prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w Rajdzie.
5. Odbiorcą moich danych osobowych będą:
a. obsługa zabezpieczenia medyczno-ratowniczego Rajdu
b. firmy ubezpieczeniowe, gdy ma to zastosowanie
c. firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się dane osobowe
d. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy mną a ADO.
e. sponsorzy, media w zakresie niezbędnym do promocji imprezy
6. ADO będzie przechowywać moje dane osobowe w przypadku dokumentów zgłoszeniowych – przez okres 2 lat. W przypadku wyników i klasyfikacji rocznych – bezterminowo. W przypadku postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedurą regulującą to postępowanie.
7. Przysługuje mi prawo do:
a. żądania od ADO dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu;
b. żądania od ADO usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; ADO poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane;
c. otrzymania od ADO podanych przeze mnie danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez ADO, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail iod@pzm.pl

12. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z przyczyn od niego niezależnych (załamanie pogody, zdarzenia losowe itp.)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu o czym zawodnicy zostaną powiadomieni. Wszelkie zmiany będą ogłaszane w formie pisemnej i/lub elektronicznej.

 

Dane kontaktowe:

• e-mail: kontakt@moto-rajd.pl
• telefon do Biura Rajdu: 662 669 694
• telefon do Komandora Rajdu: 662 669 493