Regulamin

Regulamin I Turystycznego Motocyklowego Rajdu Łokietka

1. Organizator 

Organizatorem I Turystycznego Motocyklowego Rajdu Łokietka, zwanym dalej Rajdem, jest sekcja Automobilklubu Włocławskiego Moto-Rajd a współorganizatorem Gminny Klub Sportowy Łokietek w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objęły: Fundacja na Rzecz Wspierania Turystyki Motocyklowej oraz Burmistrz Brześcia Kujawskiego.

2. Termin i miejsce 

Start odbędzie się 2 czerwca br. o godz. 08.30 ze Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim znajdującym się przy ul. Traugutta 29, meta natomiast będzie zlokalizowana na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie przy ul. Nizinnej 9.

3. Charakterystyka Rajdu 

Impreza ma charakter turystyczno-sprawnościowy. Liczy się dobra zabawa, rywalizacja w duchu Fair Play, odkrywanie piękna, tradycji i historii Kujaw. Trasa tylko on-road (asfalt, beton) zostanie poprowadzona po drogach publicznych i odbywać się będzie przy niezakłóconym ruchu drogowym. Na pokonanie trasy został wyznaczony limit czasu dobrany tak żeby średnia prędkość nie przekroczyła 35 km/h (daje to czas niezbędny na odszukanie charakterystycznych punktów trasy i przejazd bez przekraczania dozwolonych prędkości).

Na rajdzie będą się znajdować:

• PKC (punkty kontroli czasu), włączając w to START i METĘ
• PKP (punkty kontroli przejazdu)
• PK (punkty kontrolne)
• PS (próby sprawnościowe)

4. Uczestnicy 

Uczestnikiem może być osoba spełniająca poniższe warunki:

• Kierowca- każda pełnoletnia osoba, posiadająca prawo jazdy uprawniające do kierowania motocyklem, również kategorii B przy starcie na motocyklu o pojemności 125 cm3
• Pasażer- każda osoba, która zgodnie z polskim prawem może być pasażerem motocykla, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna. Kierowca bierze pełną odpowiedzialność za pasażera.

5. Pojazdy 

Do startu zostaną dopuszczone motocykle o pojemności od 125cm3 wszystkich typów, spełniające warunki dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych, posiadające przez cały czas trwania rajdu ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC.

6. Wyposażenie 

Obowiązkowe:

• Kask z ważną homologacją dopuszczającą do poruszania się po drogach publicznych
• Rękawiczki motocyklowe (na próbach sprawnościowych)
• Działający przez cały rajd telefon z numerem podanym w zgłoszeniu

Dodatkowo zalecane:

• Pełny strój motocyklowy chroniący newralgiczne miejsca
• Apteczka

7. Zgłoszenie i wpisowe

Zgłoszenie uczestnika dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie w terminie do 20 maja br. formularza dostępnego na stronie www.rajdlokietka.pl.
Wysyłając zgłoszenie zawodnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Opłatę startową w wysokości:

• kierowca 100 zł
• pasażer 60 zł

należy wpłacać na konto Automobilklubu Włocławskiego : 05 2030 0045 1110 0000 0036 4250 z dopiskiem: Wpisowe na Rajd Łokietka oraz imię i nazwisko uczestnika. Osoby, które nie dokonają opłaty w terminie do 22 maja br. zostają skreślone z listy uczestników.

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

• pakiet startowy (numer startowy, identyfikator, materiały nawigacyjne w formacie A4 lub rolki, kartę drogową, długopis, koszulkę okolicznościową)
• talon na posiłki
• materiały informacyjne
• prawo do wstępu na 10 zlot Garbusów, Ogórków i Co. „Garbata X” w trakcie trwania Rajdu

Organizator ogranicza liczbę uczestników do 50 załóg/motocykli. O umiejscowieniu na liście uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat wpisowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji zawodników w dniu imprezy jednakże wtedy nie gwarantuje dostarczenia zawodnikowi koszulki okolicznościowej.

8. Harmonogram 

07.00 Otwarcie biura zawodów
07.00-08.00 Wydawanie pakietów startowych
08.00 Odprawa
08.15-08.30 Parada
08.30 Wyjazd pojazdu „0”
08.45 Start pierwszego zawodnika
10.45 Przyjazd pierwszego zawodnika na próbę na Stadionie
13.30 Przyjazd pierwszego zawodnika na próbę pod Halą Mistrzów
17.00-18.00 Przyjazd zawodników na metę
18.30 Ogłoszenie wyników nieoficjalnych (możliwość składania ewentualnych protestów)
18.45 Ogłoszenie wyników oficjalnych i rozdanie nagród
19.30 Zamknięcie Rajdu

Organizator zastrzega sobie prawo do korekty w/w harmonogramu o czym zawodnicy zostaną powiadomieni poprzez podanie komunikatu na stronie Rajdu.

9. Organizacja Rajdu

Nad prawidłowym przebiegiem Rajdu czuwa Organizator, Komandor Rajdu oraz osoby wyznaczone przez Organizatora.
Do kompetencji Organizatora i Komandora Rajdu należy:

• dopuszczenie uczestników i pojazdów do udziału w rajdzie
• rozstrzyganie wszelkich uwag, wątpliwości i protestów
• decyzja o dyskwalifikacji

Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do noszenia identyfikatora w czasie trwania Rajdu. Podczas Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka będą dyskwalifikowane i usuwane z Rajdu. Organizator lub osoby przez niego wyznaczone mają prawo skontrolować zawartość alkoholu we krwi każdego uczestnika imprezy.

10. Punktacja i nagrody

Na rajdzie obowiązywać będzie klasyfikacja generalna.
Punkty będzie się zdobywać za:

• dokładność przejazdu (każdy kilometr więcej lub mniej od roadbook’a będzie skutkował punktami ujemnymi)
• czas i dokładność przejazdu na próbach sprawnościowych
• dokładność udzielanych odpowiedzi, wykonywanych zadań itp. na Punktach Kontrolnych
• zaliczanie obowiązkowych punktów trasy: PKC (punktów kontroli czasu), PKP (punktów kontroli przejazdu)

Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej zostaną nagrodzone pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowych nagród takich jak nagroda Fair Play, nagroda indywidualna itp.

11. Oświadczenia i zgody 

Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu Łokietka w dniu 2.06.2018 r. nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Zawodnik, w dniu Rajdu, zobowiązuje się do podpisania poniższej deklaracji:

Biorę udział w Rajdzie Łokietka na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, na co pozwala mi mój stan zdrowia. Jestem świadom zagrożeń, które niesie ze sobą uczestnictwo w Rajdzie. Ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przeze mnie. Przez akceptację niniejszego Regulaminu zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. Deklaruję, że będę przestrzegał zarządzeń Organizatora, warunków Regulaminu oraz przepisów Ruch Drogowego. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Rajdzie Łokietka. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, mogą być wykorzystane przez Organizatora, media i sponsorów. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu Rajdu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy kompletnie i zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rajdu Łokietka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r.

12. Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z przyczyn od niego niezależnych (załamanie pogody, zdarzenia losowe itp.)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu o czym zawodnicy zostaną powiadomieni.

Wszelkie zmiany będą ogłaszane w formie pisemnej.

Organizator nie gwarantuje noclegu. Informujemy, że istnieje możliwość rozbicia namiotu na terenie KPODR w Zarzeczewie w dniach 1-3 czerwca br. w cenie 45 zł/noc od załogi (motocykl, kierowca, pasażer).

W tej cenie zawarte jest:

• możliwość rozbicia namiotu, zaparkowania motocykla na terenie w/w Zlotu (będzie wyznaczona odpowiednia strefa)
• dostęp do toalet, pryszniców z ciepła wodą
• możliwość korzystania z atrakcji zlotowych: konkursów, koncertów itp.

Osoby przebywające na terenie Zlotu podlegają jego Regulaminowi.

Szczegóły na stronie sekcji Garbaty Włocławek oraz Zlotu. Osoby, które nie będą się stosować do Regulaminu Zlotu, będą z niego usuwane.

Dane kontaktowe: 

• e-mail: kontakt@moto-rajd.pl
• telefon do Biura Rajdu (czynny w dniu Rajdu) : 662 669 694
• telefon do Komandora Rajdu: 662 669 493