Regulamin I Turystycznego Motocyklowego Rajdu Łokietka


1. Organizator 

    Organizatorem I Turystycznego Motocyklowego Rajdu Łokietka, zwanym dalej Rajdem, jest sekcja Automobilklubu Włocławskiego Moto-Rajd a współorganizatorem Gminny Klub Sportowy Łokietek w Brześciu Kujawskim. Patronat nad imprezą objęły: Fundacja na rzecz wspierania Turystyki Motocyklowej oraz Burmistrz Brześcia Kujawskiego. 

2. Termin i miejsce 

  Start odbędzie się 2 czerwca br. o godz. 08.30 ze Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim znajdującym się przy ul. Traugutta 29, meta natomiast będzie zlokalizowana na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie przy ul. Nizinnej 9. 

3. Charakterystyka Rajdu 

   Impreza ma charakter turystyczno-sprawnościowy. Liczy się dobra zabawa, rywalizacja w duchu Fair Play, odkrywanie piękna, tradycji i historii Kujaw. Trasa tylko on-road (asfalt, beton) zostanie poprowadzona po drogach publicznych i odbywać się będzie przy niezakłóconym ruchu drogowym. Na pokonanie trasy został wyznaczony limit czasu dobrany tak żeby średnia prędkość nie przekroczyła 35 km/h (daje to czas niezbędny na odszukanie charakterystycznych punktów trasy i przejazd bez przekraczania dozwolonych prędkości). 

Na rajdzie będą się znajdować: 

• PKC (punkty kontroli czasu), włączając w to START i METĘ 
• PKP (punkty kontroli przejazdu) 
• PK (punkty kontrolne) 
• PS (próby sprawnościowe) 

4. Uczestnicy 

   Uczestnikiem może być osoba spełniająca poniższe warunki: 

• Kierowca- każda pełnoletnia osoba, posiadająca prawo jazdy uprawniające do kierowania motocyklem, również kategorii B przy starcie na motocyklu o pojemności 125 cm3 
• Pasażer- każda osoba, która zgodnie z polskim prawem może być pasażerem motocykla, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna. Kierowca bierze pełną odpowiedzialność za pasażera. 

5. Pojazdy 

    Do startu zostaną dopuszczone motocykle o pojemności od 125cm3 wszystkich typów, spełniające warunki dopuszczenia do poruszania się po drogach publicznych, posiadające przez cały czas trwania rajdu ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC. 

6. Wyposażenie 

 Obowiązkowe: 

• Kask z ważną homologacją dopuszczającą do poruszania się po drogach publicznych 
• Rękawiczki motocyklowe (na próbach sprawnościowych) 
• Działający przez cały rajd telefon z numerem podanym w zgłoszeniu 

 Dodatkowo zalecane: 

• Pełny strój motocyklowy chroniący newralgiczne miejsca 
• Apteczka 

7. Zgłoszenie i wpisowe

   Zgłoszenie uczestnika dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie w terminie do 20 maja br. formularza dostępnego na stronie www.rajdlokietka.pl. 
Wysyłając zgłoszenie zawodnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 Opłatę startową w wysokości: 

• kierowca 100 zł 
• pasażer 60 zł 

należy wpłacać na konto Automobilklubu Włocławskiego : 05 2030 0045 1110 0000 0036 4250 z dopiskiem: Wpisowe na Rajd Łokietka oraz imię i nazwisko uczestnika. Osoby, które nie dokonają opłaty w terminie do 22 maja br. zostają skreślone z listy uczestników. 

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje: 

• pakiet startowy (numer startowy, identyfikator, materiały nawigacyjne w formacie A4 lub rolki, kartę drogową, długopis, koszulkę okolicznościową) 
• talon na posiłki 
• materiały informacyjne 
• prawo do wstępu na 10 zlot Garbusów, Ogórków i Co. "Garbata X" w trakcie trwania Rajdu

Organizator ogranicza liczbę uczestników do 50 załóg/motocykli. O umiejscowieniu na liście uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat wpisowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji zawodników w dniu imprezy jednakże wtedy nie gwarantuje dostarczenia zawodnikowi koszulki okolicznościowej. 

8. Harmonogram 

07.00 Otwarcie biura zawodów 
07.00-08.00 Wydawanie pakietów startowych 
08.00 Odprawa 
08.15-08.30 Parada 
08.30 Wyjazd pojazdu "0" 
08.45 Start pierwszego zawodnika 
10.45 Przyjazd pierwszego zawodnika na próbę na Stadionie 
13.30 Przyjazd pierwszego zawodnika na próbę pod Halą Mistrzów 
17.00-18.00 Przyjazd zawodników na metę 
18.30 Ogłoszenie wyników nieoficjalnych (możliwość składania ewentualnych protestów) 
18.45 Ogłoszenie wyników oficjalnych i rozdanie nagród 
19.30 Zamknięcie Rajdu 

 Organizator zastrzega sobie prawo do korekty w/w harmonogramu o czym zawodnicy zostaną powiadomieni poprzez podanie komunikatu na stronie Rajdu. 

9. Organizacja Rajdu

    Nad prawidłowym przebiegiem Rajdu czuwa Organizator, Komandor Rajdu oraz osoby wyznaczone przez Organizatora. 
Do kompetencji Organizatora i Komandora Rajdu należy: 

• dopuszczenie uczestników i pojazdów do udziału w rajdzie 
• rozstrzyganie wszelkich uwag, wątpliwości i protestów 
• decyzja o dyskwalifikacji 

 Każdy uczestnik Rajdu jest zobowiązany do noszenia identyfikatora w czasie trwania Rajdu. Podczas Rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka będą dyskwalifikowane i usuwane z Rajdu. Organizator lub osoby przez niego wyznaczone mają prawo skontrolować zawartość alkoholu we krwi każdego uczestnika imprezy. 

10. Punktacja i nagrody

   Na rajdzie obowiązywać będzie klasyfikacja generalna. 
Punkty będzie się zdobywać za: 

• dokładność przejazdu (każdy kilometr więcej lub mniej od roadbook'a będzie skutkował punktami ujemnymi) 
• czas i dokładność przejazdu na próbach sprawnościowych 
• dokładność udzielanych odpowiedzi, wykonywanych zadań itp. na Punktach Kontrolnych 
• zaliczanie obowiązkowych punktów trasy: PKC (punktów kontroli czasu), PKP (punktów kontroli przejazdu) 

 Pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej zostaną nagrodzone pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowych nagród takich jak nagroda Fair Play, nagroda indywidualna itp. 

11. Oświadczenia i zgody 

   Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu Łokietka w dniu 2.06.2018 r. nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. 

 Zawodnik, w dniu Rajdu, zobowiązuje się do podpisania poniższej deklaracji: 

Biorę udział w Rajdzie Łokietka na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, na co pozwala mi mój stan zdrowia. Jestem świadom zagrożeń, które niesie ze sobą uczestnictwo w Rajdzie. Ponoszę odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przeze mnie. Przez akceptację niniejszego Regulaminu zrzekam się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. Deklaruję, że będę przestrzegał zarządzeń Organizatora, warunków Regulaminu oraz przepisów Ruch Drogowego. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Rajdzie Łokietka. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, mogą być wykorzystane przez Organizatora, media i sponsorów. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami Regulaminu Rajdu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy kompletnie i zgodnie z prawdą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rajdu Łokietka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002 r. 

12. Postanowienia końcowe 
  
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z przyczyn od niego niezależnych (załamanie pogody, zdarzenia losowe itp.) 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu o czym zawodnicy zostaną powiadomieni. 

Wszelkie zmiany będą ogłaszane w formie pisemnej. 

Organizator nie gwarantuje noclegu. Informujemy, że istnieje możliwość rozbicia namiotu na terenie KPODR w Zarzeczewie w dniach 1-3 czerwca br. w cenie 45 zł/noc od załogi (motocykl, kierowca, pasażer). 

W tej cenie zawarte jest: 

• możliwość rozbicia namiotu, zaparkowania motocykla na terenie w/w Zlotu (będzie wyznaczona odpowiednia strefa) 
• dostęp do toalet, pryszniców z ciepła wodą 
• możliwość korzystania z atrakcji zlotowych: konkursów, koncertów itp. 

Osoby przebywające na terenie Zlotu podlegają jego Regulaminowi. 

Szczegóły na stronie sekcji Garbaty Włocławek oraz Zlotu. Osoby, które nie będą się stosować do Regulaminu Zlotu, będą z niego usuwane. 

Dane kontaktowe: 

• e-mail: kontakt@moto-rajd.pl 
• telefon do Biura Rajdu (czynny w dniu Rajdu) : 662 669 694 
• telefon do Komandora Rajdu: 662 669 493 
Copyright ©2018 Rajd Łokietka, All Rights Reserved.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand
free website
built with
kopage